Bà Ninh Thị Thanh là cử nhân Kinh tế – Học viện Tài chính, giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty. Là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và am hiểu các nghiệp vụ kế toán, bà Ninh Thị Thanh đóng vai trò quan trọng trong công tác kiểm soát các vấn đề liên quan tới tài chính, đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty diễn ra minh bạch, đem lại hiệu quả cao.