Ngày 12/11/2015, Bà Đào Thị Thanh Hiền – thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 đã có đơn gửi Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty cổ phần bất động sản và xây dựng Trường Thành xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT kể từ ngày 26/11/2015, do không sắp xếp đủ thời gian […]