Ông Hoàng Đình Lợi, Cử nhân kinh tế – Học viện Tài chính; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – Đại học Northcentral University (USA) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ông Hoàng Đình Lợi là chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, quản trị doanh nghiệp; có kinh nghiệm trong quản lý, điều hành doanh nghiệp; từng giữ những vị trí quan trọng như Giám đốc tài chính – Công ty CP Vincom (từ 2005 – 2007); Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội SHS (2011- 2014). Đặc biệt, sự tham gia của ông Lợi tại Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) đã tạo ra những dấu ấn nổi bật cho SHS, nhất là trong giai đoạn thị trường chứng khoán suy thoái và nhiều biến động tiêu cực.

Ông Hoàng Đình Lợi là người tham gia định hướng chiến lược cho Công ty cũng như đưa ra các quyết sách trong việc xây dựng và phát triển Công ty bền vững, uy tín.