Bà Đào Thị Thanh Hiền sinh năm 1977, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty TECGROUP đồng thời là Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Trường Thành Việt Nam. Bà Đào Thị Thanh Hiền tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thạc sỹ Luật và có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý, kinh doanh và đầu tư trong lĩnh vực tài chính, bất động sản…

Với khả năng quản lý, phân tích, đánh giá sắc bén về thị trường, trong những năm qua, bà Đào Thị Thanh Hiền đã đóng góp hiệu quả trong công tác định hướng và tổ chức hoạt động của Công ty. Tin tưởng trong thời gian tới Đào Thị Thanh Hiền sẽ cùng các thành viên Hội đồng quản trị đưa ra các quyết sách đúng đắn, đảm bảo sự phát triển hiệu quả, bền vững của doanh nghiệp, đem lại lợi ích cho nhà đầu tư.