Ngày 16/11/2012, HĐQT công ty Cổ phần bất động sản và xây dựng Trường Thành đã họp và ra Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT về việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Đào Thị Thanh Hiền, đồng thời thống nhất báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông chính thức thông […]

Ngày 11/12/2015, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã ký Quyết  định số 837/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Bất động sản và xây dựng Trường Thành với các thông tin: 1. Mã chứng khoán: TEG 2. Số lượng cổ phiếu niêm yết:  15.000.000 cổ phiếu 3. […]