GIÁ TRỊ CỐT LÕI: “NHÂN – LỰC – PHÁT”

  • Nhân: Chính trực – Chuyên nghiệp – Đoàn kết
  • Lực: Phát huy và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để tạo ra sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất.
  • Phát: Phát triển bền vững gắn liền với lợi ích của các cổ đông và cộng đồng. 

Slogan là: “TRUST – EFFICIENCY – CREATIVITY