09Oct 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông để thông qua một […]