28Oct 2015

Ngày 26/10/2015, Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (số 101/2015/GCNCP-VSD). Theo đó, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành đã được đăng ký lưu ký tập trung […]

15Oct 2015

Để thúc đẩy công tác triển khai dự án Khu dân cư Nghĩa An – Quảng Ngãi, cung cấp kịp thời sản phẩm tới người sử dụng, ngày 15 tháng 10 năm 2015 tại văn phòng Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (TECGROUP) đã diễn ra cuộc họp giữa […]

05May 2015

(TTVN- Tin tức sự kiện) – Ngày 17/4/2015, Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Đầu tư phát triển công nghiệp và Vận tải (Tracodi) diễn ra. Các lãnh đạo của TECGROUP cùng giữ các vị trí chủ chốt trong nội bộ Tracodi.  Công ty cổ phần Đầu tư phát triển công nghiệp […]

05May 2015

(Tin tức sự kiện – TTVN) – Phó Chủ tịch Công ty CP Bất động sản và Xây dựng Trường Thành tham gia ĐHĐCĐ thường niên của Công ty CP Bamboo Capital (BCG), thông qua phương án niêm yết trên HOSE vào tháng 6/2015, phát hành 40.7 triệu cổ phần, tăng vốn điều lệ BCG gấp đôi.  […]