Uncategorized

Ngày 28/12/2017, Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (HOSE) đã ra Quyết định số 497/QĐ-SGDHCM chấp thuận cho cổ phiếu của Công ty cổ phần TECGROUP được giao dịch trên sàn chứng khoán Tp Hồ Chí Minh với mã chứng khoán TEG; loại cổ phiếu phổ thông; mã ISIN: VN000000TEG3, mệnh giá […]

Xem chi tiết: Bản cáo bạch niêm yết Công ty CP Tecgroup Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 Đăng ký kinh doanh Công ty CP Tecgroup Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Quy chế quản trị Công […]