Công bố thông tin

Ngày 10/02/2020, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp nhằm thông qua Đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của bà Đào Thị Thanh HIền và Đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng của ông Đào Xuân Đức. Đồng thời, bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng […]