Báo cáo tài chính

29Aug 2019

Xem chi tiết tại: 2019.08.29 Báo cáo tài chính bán niên Hợp nhất _2019 soát xét 2019.08.29 Báo cáo tài chính bán niên_2019 soát xét 2019.08.29 Giải trình chênh lệch lợi nhuận trước thuế và sau soát xét trên BCTC hợp nhất  2019.08.29. Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên BTCC riêng và […]