Báo cáo tài chính

29Aug 2018

  Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2018 Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2018 Hợp nhất Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên BCTC bán niên 2018 Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên BCTC bán niên 2018 trước và sau soát xét