Ngày 28/05/2019, UBCKNN gửi Công văn về việc đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của TEG. Đồng thời, đề nghị công ty thực hiện phát hành theo đúng phương án đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua.

Xem chi tiết tại: Công văn số 3247/UBCK-QLCB vv phát hành cổ phiếu trả cổ tức tại TEG