Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và sửa đổi Điều lệ Công ty.

Kính đề nghị Quý vị cổ đông điền phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bảnký xác nhận và đựng trong phong bì dán kín và gửi tới địa chỉ:

Văn phòng giao dịch Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành: Tầng 3 Heac Building, số 14-16 Hàm Long, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Mời Quý vị cổ đông xem chi tiết tại các link sau:

1. Mẫu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng VB

2. Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

3. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

4. Tờ trình 14 vè việc đầu tư vào Công ty con và công ty khác

5. Tờ trình về việc Tăng vốn Điều lệ

6. Tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ