Thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2018 vê việc đổi tên Công ty từ Công ty cổ phần TECGROUP thành Công ty cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành theo định hướng tập trung mạnh vào hoạt động cốt lõi gồm phát triển và kinh doanh bất động sản, xây dựng, sản xuất cung cấp vật liệu xây dựng xây dựng, đồng thời phát huy lợi thế của doanh nghiệp.

Sau khi hoàn thành các thủ tục đổi tên doanh nghiệp, từ ngày 16/05/2018, Công ty chính thức lấy tên gọi Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (tên viết tắt Tecgroup vẫn được giữ nguyên) theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần được Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, cho doanh nghiệp được thay đổi lần thứ 16, ngày 16/5/2018. Các thông tin cũ về tên công ty không còn giá trị pháp lý.

Thông tin thay đổi tên của TEG