Ngày 23/34/2018 tại Khách sạn Kim Liên, Hà Nội, Công ty Cổ phần TECGROUP tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018; các tờ trình của HĐQT về phương án chia cổ tức năm 2017, sửa đổi tên và điều lệ Công ty, bầu bổ sung thành viên HĐQT…, Đại hội đồng cổ đông tin tưởng vào mục tiêu HĐQT đưa ra với doanh thu năm 2018 lên gần 280 tỷ đồng.

Thay mặt Ban điều hành, ông Hoàng Mạnh Huy – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đã báo cáo kết quả hoạt động năm 2017. Bằng sự nỗ lực của toàn bộ đội ngũ quản lý và CBCNV, kết thúc năm, doanh thu đạt 185 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 32 tỷ. Công ty đã đầu tư vào các công ty liên kết, góp vốn như: Công ty CP đầu tư xây dựng 108 Trường Thành, Công ty CP bê tông Việt Mỹ, Công ty CP Trường Thành Phú Yên, Công ty CP Agritec, Công ty CP đầu tư Trường Thành Quy Nhơn và việc góp vốn đầu tư mỏ đá Hòn Ngựa (Bình Định) đã đem lại những hiệu quả doanh thu cho công ty. Cơ cấu doanh thu đã có sự chuyển biến tích cực, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản tăng mạnh nhờ kết quả kinh doanh tích cực từ dự án Nghĩa An – Quảng Ngãi. Trên cơ sở đó, HĐQT và Ban điều hành đưa ra kế hoạch thực hiện trong năm 2018 với doanh thu lên gần 280 tỷ đồng.

Ông Hoàng Mạnh Huy – Tổng Giám đốc trình bày báo cáo

Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 thông qua chi trả cổ tức theo hình thức phát hành cổ phiếu thưởng theo tỉ lệ 8%. Bên cạnh đó, Đại hội cũng thông qua việc phát hành 10 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thêm 100 tỷ đồng nhằm huy động vốn để đầu tư một số dự án bất động sản; góp vốn cổ phần và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động xây dựng.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết

Đại hội cũng thông qua phương án chuyển đổi tên từ Công ty cổ phần TECGROUP thành Công ty cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường thành nhằm tập trung đi sâu vào hoạt động là thế mạnh của công ty trên lĩnh vực kinh doanh bất động sản, xây dựng và sản xuất cung cấp vật liệu xây dựng; thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị và các nội dung liên quan khác.

HĐQT chúc mừng ông Lê Đình Ngọc được bầu vào HĐQT

Tại Đại hội ông Lê Đình Ngọc, Thạc sỹ kinh tế, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam, người có nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý kinh tế, hoạt động ngân hàng và tài chính được bầu bổ sung vào thành viên HĐQT của công ty, góp phần nâng cao hiệu quả năng lực điều hành công ty trong thời gian tới.

Ông Đặng Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT phát biểu

Thay mặt HĐQT, ông Đặng Trung Kiên khẳng định, Công ty sẽ tập trung mọi nguồn lực để đầu tư và triển khai các hoạt động trên các lĩnh vực theo kế hoạch đề ra. HĐQT, Ban điều hành cùng với tập thể CBNV công ty nêu cao tinh thần đoàn kết, tiếp tục tập trung sức lực, trí tuệ để phát huy những thế mạnh hiện có, tiếp nối những thành công đã đạt được trong năm qua để hoàn thành mục tiêu đề ra tại Đại hội, từng bước khẳng định, nâng cao uy tín, chất lượng và hiệu quả kinh doanh, mang lại lợi nhuận ngày càng cao cho công ty và quý cổ đông./.