Ngày 28/12/2017, Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (HOSE) đã ra Quyết định số 497/QĐ-SGDHCM chấp thuận cho cổ phiếu của Công ty cổ phần TECGROUP được giao dịch trên sàn chứng khoán Tp Hồ Chí Minh với mã chứng khoán TEG; loại cổ phiếu phổ thông; mã ISIN: VN000000TEG3, mệnh giá cổ phiếu 10.000đ, tổng cổ phiếu là 17.999.998 cổ phiếu.

Xem quyết định tại đây: Quyết định số 497/QĐ-SGDHCM ngày 28/12/2017 về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu đối với Công ty CP Tecgroup