Ngày 20/12/2017, HĐQT Công ty Cổ phần TECGROUP đã họp thống nhất và ra Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐQT về việc thực hiện bảo lãnh vay vốn giữa Công ty cổ phần bê tông Việt Mỹ với ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông, giá trị gần 5 tỷ VNĐ để đảm bảo việc thực hiện các hợp đồng tín dụng giữa Công ty cổ phần bê tông Việt Mỹ

Chi tiết Nghi Quyet HDQT – So 29